ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಸಂಪುಟ ೩ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ – ಭೌತ ಜಗತ್ತು

Publication date 1972

Topics ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿರಂಜನ ಸಂಚಯ

Publisher ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ

Collection ServantsOfKnowledge; JaiGyan; IndiaScience

Digitizing sponsor Kahle/Austin Foundation

Contributor Servants of Knowledge

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಈ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಪ್ರೊ. ವೈ ಸಿ ಕಮಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಯ, ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸರವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ (ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರು) ಪುಸ್ತಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಸಂಪುಟ ೭ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ- ಭಾರತದ ಕಥೆ

Publication date 1974

Topics ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿರಂಜನ ಸಂಚಯ

Publisher ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ

Collection ServantsOfKnowledge; JaiGyan

Digitizing sponsor Kahle/Austin Foundation

Contributor Servants of Knowledge

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಈ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಡಾ ವೈ ಸಿ ಕಮಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಯ, ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸರವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ (ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರು) ಪುಸ್ತಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಸಂಪುಟ ೫ – ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ

Publication date 1972

Topics ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿರಂಜನ ಸಂಚಯ

Publisher ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ

Collection ServantsOfKnowledge; JaiGyan

Digitizing sponsor Kahle/Austin Foundation

Contributor Servants of Knowledge

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಈ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಪ್ರೊ. ಶಶಿಧರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಯ, ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸರವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ (ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರು) ಪುಸ್ತಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಸಂಪುಟ ೪ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ – ಯಂತ್ರ ಜಗತ್ತು

Publication date 1972

Topics ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿರಂಜನ ಸಂಚಯ

Publisher ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ

Collection ServantsOfKnowledge; JaiGyan

Digitizing sponsor Kahle/Austin Foundation

Contributor Servants of Knowledge

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಈ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಪ್ರೊ. ಶಶಿಧರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಯ, ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸರವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ (ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರು) ಪುಸ್ತಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಸಂಪುಟ ೨ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ – ಜೀವ ಜಗತ್ತು

Publication date 1971

Topics ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿರಂಜನ ಸಂಚಯ

Publisher ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ

Collection ServantsOfKnowledge; JaiGyan

Digitizing sponsor Kahle/Austin Foundation

Contributor Servants of Knowledge

Language Kannada

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ – ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಈ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಪ್ರೊ. ಶಶಿಧರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಯ, ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸರವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ (ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರು) ಪುಸ್ತಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.