ಹೂವಿನ ಚೆಂಡು (Kusudama Morning Dew)

Making of Kusudama Morning Dew

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ದೋಣಿ

Boat1_Small

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಆಟಿಕೆಗಳು

Vessel + Mora2_Smallಮೊರ

Vessel + Mora1_Smallಪಾತ್ರೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಹೂವಿನ ಚೆಂಡು

FloweBall_Small

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಚೆರಿ ಹೂವಿನ ಚೆಂಡು

2013-02-02 Origami

ಮುಂದೆ ಓದಿ