ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ತ್ರಿಕೋನ

ಗಣಿತ ಮೊದಲೇ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ‌ ಗುಣಿಸುವುದು (multiplication) ಇನ್ನೂ‌ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

 

  1 x 1                  =                  1
11 x 11               =                121
111 x 111             =               12321
1111 x 1111           =             1234321
11111 x 11111         =           123454321
111111 x 111111       =         12345654321
1111111 x 1111111     =      1234567654321
11111111 x 11111111   =    123456787654321
111111111 x 111111111 =  12345678987654321

 

ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೂ‌ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ… ಏನಿರಬಹುದು ಹೇಳಿ?

ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ?

ತ್ರಿಕೋನದಂತೆ ಅಲ್ವಾ…. ಇದರ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ತ್ರಿಕೋನ

ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು: ಇಂದು ಶ್ರೀ, ಬೆಂಗಳೂರು