ಒಂದು ದಿನ ಕಾಡಿನ ಮೃಗಗಳೂ ಹೊಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ 
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊರೆಯನ್ನು , ಯಾರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರು 
ವರೋ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವರೋ ಅಂತಹ ದೊರೆಯನ್ನು , ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 
ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ 
ಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ . ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳನಂತರ 
ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ , ಚಿಕ್ಕವು ದೊಡ್ಡವು ಎಲ್ಲವೂ , 
ಹಾಜರಿರಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಖೈರಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲೇ ಬೇಕು, ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸ 
ಲಾಯಿತು . 

ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ದಿನ ಬಂದಿತು . ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದವು - ಆನೆ, ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, 
ಹಿಪ್ಪೋ , ರೈನೋಸರೆಸ್‌ , ಕರಡಿ , ತೋಳ, ಜಿಂಕೆ, ಒಂಟೆ, ನರಿ , ಮೊಲ, ಕಾಡುಹಂದಿ, ಜೀಬ್ರ , 
ಮೇಕೆ, ಕುರಿ, ಕುದುರೆ , ಹಸು , ನಾಯಿ , ಬೆಕ್ಕು , ಪೋಲ್‌ಕ್ಯಾಟ್ , ಗಾಫರ್ , ಇಲಿ, ಸುಂಡಿಲಿ , 
ಕತ್ತೆ - ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದ್ದವು. 

ಜಿಂಕೆಯೇ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದುದು : 
“ ಕಾಡಿನ ಒಡೆಯರೇ ! ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ 
ನೀಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು , ಬಲಶಾಲಿಗಳು . ನಾವಾದರೋ ಚಿಕ್ಕವರು , ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವರು . 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿರುವುದರ 
ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು . ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ 
ದೊರೆ ಇರುವುದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನ್ಯಾಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 
ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಶಿಸ್ತು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿ 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.” 

ಅನಂತರ ಆನೆ ಮಾತನಾಡಿತು : 

“ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ನಮಗೀಗ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, 
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ 
ದೊರೆ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲೆತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದೊರೆಯನ್ನು 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದವ, ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿ. ಸಹಜ 
ವಾಗಿಯೇ ನಾನು ದೊರೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದವ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವರು 
ನೀವೇ . ನೀವು ಏನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ. ” 
- ಆನೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸಿಂಹ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು 
ಹೇಳಿತು : 
- “ ಆನೆಯನ್ನು ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ? ಹುಚ್ಚು ಮಾತು ! ಅದು ಎಂತಹ ಒಡ್ಡ 
ಪ್ರಾಣಿ. ನಡಿಗೆಯ ನಿಧಾನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು 
ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದೀನಿ. ನೋಡೋಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ದೊರೆಯಾಗಲು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮರು ಇನ್ನಾರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ? ” 

ಅದು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು , ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನರಿ ಪ್ರಾಣಿ 
ಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮರದ ಮೋಟಿನ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು 
ನಿಂತು ಹೇಳಿತು : 

“ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ದೊರೆಯಾಗಬೇಕೂಂತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ. 
ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ 
ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ 
ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ . ” 


ನರಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು . ಅದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡ 
ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆನೆಯ ಸಿಂಹವೂ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿ 
ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದವು. 

ಈಗ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲವೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ದುರ್ಬಲವಾದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ 
ಗಳು ಆನೆಯೇ ಮೃಗಗಳ ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಂಹವೇ 
ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸ ತೊಡಗಿದವು. 
- ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಹ ನರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು . ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಭಿ 
ಪ್ರಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವು 
ದಾಗಿ ಅದು ನರಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಿತು . ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲಿಚ್ಚಿಸದೆ ನರಿ 
ಬೇರಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತು . ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನೂ 
ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲೋಸುಗ ಅದು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಮರದ ಮೊಟೊಂದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು 
ನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು : 
- “ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆನೆಗೇ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವವರೂ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ 
ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು , ನಾನು ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಜ, ಆನೆ ಕುಶಲಿ, ಬಲಶಾಲಿ, ತಾನೂ ಮಾಂಸ 
ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ , ಇತರರಿಗೂ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಅದೊಂದು 
ಒಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರ ಓಟ ನಿಧಾನ. ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆನೆಗೆ ಎಂದೂ ಆಗದು ಎಂದು 
ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ . ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 
ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ! ಸಿಂಹ 
ಸೊಗಸಾದ ಮೃಗರಾಜನಾಗುವುದು . ಏಕೆಂದರೆ ಅದೂ ಆನೆಯಷ್ಟೇ ಕುಶಲಿ ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿ. ಆದರೆ ಆನೆಯಂತಲ್ಲದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ ಓಡುತ್ತೆ . 
ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ದೆವ್ವವೂ ಇದರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ 
ಲಾರದು. ” 

“ನೀನು ಹೇಳೋದೇನೋ ಸರಿಯೆ , ನರಿಯಣ್ಣ ” ಎಂದು ಜಿಂಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ 
ತೊಡಗಿತು . ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೂರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರದು , 
ನೋಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಲಹೆ ಮಾಡೋದೇನೂಂದರೆ, ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿ ತೀರ್ಮಾನ 
ಮಾಡೋಣ.” 

“ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ! ” ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದರು . ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು? ” 
“ ಅದೇನು ತುಂಬ ಸರಳ ” ಹೇಳಿತು ಜಿಂಕೆ, “ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಪೊಟರೆ ಕಾಣಿಸೋ 
ನಿಮಗೆ ? ಯಾರು ಸಿಂಹದ ಪರವೋ ಅವರು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಟಕಾಯಿ ಹಾಕಲಿ. ಯಾರು 
ಆನೆಯ ಪರವೋ ಅವರು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಕ್ ಬೀಜ ಹಾಕಲಿ . ” 

“ಭೇಷ್, ಭೇಷ್ ! ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.” 

ಅವು ಕರಟಕಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಓಕ್ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆರಸಿ ಗುಡ್ಡೆ 
ಹಾಕಿದವು. ಆಮೇಲೆ ನರಿ ತನ್ನ ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು : 

“ ಸರಿ , ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ ! ” 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬೇಗನೆಯೇ ಸಾಲು ನಿಂತವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಗುಡ್ಡೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಟಕಾಯನ್ನೋ ಓಕ್ ಬೀಜವನ್ನೋ 
ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ ತೊಡಗಿತು . ಹಿಂಸ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಮತ 
ನೀಡಿದವು. ಹುಲ್ಲು , ಹಣ್ಣು , ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆಗೆ ಮತ 
ನೀಡಿದವು. 
- ನರಿ ಕರಟಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಓಕ್ ಬೀಜಗಳ ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತು . ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಓಕ್ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಕರಟಕಾಯಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡಿತು . ಅಂದರೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆಗೇ ಮತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದಾಯಿತು. ಆಗ ನರಿ ಕಾಣದಂತೆ ಮತದಾ 
ರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ತರ ತೊಡಗಿತು . ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ 
ಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು : “ ಏಯಮ್ ನೋಡು, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಮತ 
ನೀಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಟದಂತೆ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತೆ .” ಆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 
ಹೆದರಿದವು. ಸಿಂಹವನ್ನೇಕೆ ಶತ್ರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ 
ನೀಡಿದವು. 

ಕುತಂತ್ರಿ ನರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ . ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ 
ಅದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಕರಟಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೊಟರೆಯೊಳಕ್ಕೆ 
ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಾಗ, ಕರಟಕಾಯಿಗಳೂ ಓಕ್ ಬೀಜಗಳೂ ಸರಿಸಮ ಇದ್ದುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿತು . 

“ ಇಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ , ಮಿತ್ರರೇ ” ಎಂದಿತು ಕರಡಿ, “ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು. 
ಯಾರೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮತ ನೀಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ” 
ನರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿತು : 

“ಬೇಡ, ಬೇಡ, ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಮತದಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. 
ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಮಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರೇ . ಆದರೆ 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟರ 
ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ 
ನೀಡೋಣ. ” 

ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಿದವು. 
ಮತ್ತೆ ನರಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿತು : 

“ ಮಿತ್ರರೇ , ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಾಜ ಯಾರು ರಾಜನಾಗಬೇಕು, ಸಿಂಹವೇ ಅಥವಾ 
ಆನೆಯೇ , ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮತದಾನ ನಡೆಸಿತು . ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಶಿ 
ನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಟಃ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಕರಟಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಓಕ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿದೆವು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದೆವು. ನೀವಿಬ್ಬರು 
ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಿರಿ . ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನು 
ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ : ಯಾರು ಯಾರನ್ನ 
ಓಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ರಾಜನಾಗಲಿ , ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿ 
ಸೋಣ. ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ರಾಜನಾಗಲಿ.” 
- “ಶುದ್ಧ ಅವಿವೇಕ !” ಎಂದಿತು ಆನೆ. “ಜೋರಾಗಿ ಓಡುವುದು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗದು . ಓಡುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ , ರಾಜನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಓಡುವುದಾದರೂ 
ಯಾಕೆ ಬೇಕು ? ಅವನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ, ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ 
ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೆ . ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ರಾಜನೇ ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿಹಿಡಿಯ 
ಬೇಕು ? ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ತರಿಸಬಹುದು.” 
- “ ಸರಿ , ಒಳ್ಳೆಯದೇ . ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ 
ನೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ರಾಜನಾಗಲಿ. ” 

ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿತು : 
“ಉಹೂಂ. ನಾನು ನೆಗೆಯಲಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಲ್ಲ . ” 

“ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಹವೇ ರಾಜನಾಗಲಿ ! ” ಎಂದು ಸಿಂಹದ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ 
ಹೇಳಿದವು. 
ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿತು : 
“ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ . ಆದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ , ಅಷ್ಟೆ . ಯಾಕೆಂದರೆ , ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲುದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ, 
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೋ ಅದನ್ನು ಸಿಂಹ ಮಾಡಲಾರದು. ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ 
ಸಿಂಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಲಿ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರು ರಾಜನಾ 
ಗಲಿ . ” 

ನರಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು 
ಕುತಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಿತು . ಅದು ಹೇಳಿತು : 

“ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಹೋರಾಡಿ ! ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ತುಂಬ ತಡ 
ವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಹಸಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 
ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ , ಹೋರಾಟ ನೋಡಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ 
ಎದ್ದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾವು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು 
ಸೋಲಿಸಿದರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.” 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದವು. ರಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ಆನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು 
ಹೋಯಿತು. ಅದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ದಪ್ಪನಲ್ಲದ ಒಂದು ಓಕ್ ಮರಕ್ಕೆ ಒರಗಿ 
ನಿಂತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ ತೊಡಗಿತು . ಆನೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತೇ ಮರಕ್ಕೆ ಒರಗಿ 
ನಿದ್ರಿಸೋದು. ಅವು ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ 
ಏಳಲಾರವು. 

ನರಿ ಇದನ್ನೇ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ಇತ್ತು . ಆನೆ ಆಗಲೇ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಯಿತು 
ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಹದ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿತು : 

“ಸಿಂಹರಾಯ , ಬಾ , ಬೇಗ ಬಾ . ಆನೆ ಆಗಲೇ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಇದೀಗ 
ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. ” 
- “ ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸೋದು? ” ಸಿಂಹ ಕೇಳಿತು . “ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. 
ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಿಸುಕೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ .” 

“ಉಹೂಂ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಅದನ್ನೇನೂ ತಳ್ಳಿ ಹಿಸುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆನೆಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಏನು 
ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒರಗಿಕೊಂಡಿರೋ ಮರವನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಬೇಕು. 
ಮರ ಬೀಳುತ್ತೆ , ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಯ ಬೀಳುತ್ತೆ . ನೀನು ಆನೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ 
ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡೋಣ.” 

“ ಭಲೆ, ಭೇಷ್ ! ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಳಗಾಗುವ 
ಮುನ್ನ ಮರವನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಡಿದು ಬೀಳಿಸೋಕೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ? ಹಲ್ಲು ನೋಯುತ್ತೆ 
ಅಷ್ಟೆ . ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.” 
- ನರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ತೋಳಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿತು . ಅವು ಆನೆ ಒರಗಿದ್ದ ಓಕ್ 
ಮರದ ಬುಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಡಿಯ ತೊಡಗಿದವು. ಕಡಿದವೂ ಕಡಿದವೂ , ಅರು 
ಸೋದಯದವರೆಗೂ ಕಡಿದವು. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು . ಮರವೇನೋ 
ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿತ್ತು . ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಗಲೇ ಬೆಳಗಾಗು 
ತಿದೆ. ಆನೆ ಯಾವುದೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮರ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನರಿ 
ಪುನಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು . ಮೂರುಕರಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿತು : 

“ ನಮ್ಮ ಭಾವೀ ರಾಜ ಆನೆ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಜೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು . 
ಮಲಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಜೇನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಂದಿರಿಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳು 
ವಂತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿತು . ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ 
ಬರುತ್ತೆ .” 

ಕರಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವೇ ಆಯಿತು. ಮರ ಹತ್ತ ತೊಡಗಿದವು. 
ನರಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಮೆಲ್ಲಗೆ “ಮೇಲೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ , ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ” ಎಂದು ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, 
ಅದು ವಾಲಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ತೂಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರೂಕ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಹೇಳಿತು. 
ಕರಡಿಗಳು ಮರದ ತುಟ್ಟತುದಿಯವರೆಗೂ ಹತ್ತಿ ಹೋದವು, ಮರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಭಾರವನ್ನು 
ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಟಕಟನೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 
ಆನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಂಗತ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತು . ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಮೇಲೇಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ . 
ಕರಡಿಗಳು ಮರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಣವೂ ಹಾರಿ | 
ಹೋಯಿತು. 

ನಾಷ್ಟಾ ಆದನಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ ತೊಡಗಿದವು. ಸಿಂಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆನೆಯ 
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಿತು. ನರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬಾಲ ಆಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು . ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ 
ಬಂದ ಮೇಲೆ ನರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು : 

“ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಯರೇ ! ನಮ್ಮ ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತ, ಆನೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. 
ಬೀಳುವಾಗ ಆನೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಿತು . ಸಿಂಹ ಆನೆಯನ್ನು ಮರದ ಸಮೇತ 
ಉರುಳಿಸಿತು . ಮರವಾದರೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾದುದು. ಆದರೂ ಸಿಂಹದ ಹೊಡೆತ 
ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅದೂ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಆನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ 
ಕೊಡಲು ಬಂದ ಮರು ಕರಡಿಗಳನ್ನೂ ಸಿಂಹ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿ ಬಡಿಯಿತು 
ಅಂದರೆ ಅವು ಮೂರೂ ಸತ್ತು ಬಿದವು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಆ ಬಡಪಾಯಿ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ! ” 

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದವು: 
“ಸಿಂಹವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗಲಿ ! ” 

ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೆದರ ತೊಡಗಿದವು. ಸಿಂಹವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ರಾಜ 
ನೆಂದು ಕರೆಯ ತೊಡಗಿದವು. ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಘರ್ಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ 
ನಡುಗುತ್ತಿದವು. 

ತನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು . ಅದು ತೋಳನನ್ನು 
ಬಯಲುಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು , ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಾಡುಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಿತು , ನರಿಯನ್ನು ಹೊಲಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು . 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾವು ನೇಮಿತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 
ಹೊರಟು ಹೋದವು. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡವು: 

“ತೋಳನೂ ನರಿಯ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಮಹಾ 
ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಏನು ? ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪದವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರಾದಂಥ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ. ” 

ಜಿಂಕೆ ಹೇಳಿತು : 

“ ಹೌದು, ಮಾನ್ಯರೇ , ಇಲ್ಲೇನೋ ದುಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದುದು, ಶುದ್ದವಾ 
ದುದು ರಾಜನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಯೇನೂ ಆನೆಯನ್ನು ಸೋಲಿ 
ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು . ಇಲ್ಲೇನೋ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ನರಿ ಇಂತಹ ಕುತಂತ್ರ 
ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಣಾಕ್ಷ . ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಪಾಯ ನಡೆಸಿರಬೇಕು. ತೋಳಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ 
ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಗೌರವ ಪದವಿಗಳು . ಇನ್ನು ಹುಲಿಯ 
ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ. ಹುಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾ 
ಗಲು ತಕ್ಕನಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಲೂ ಆಗದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ 
ದರೆ ಅದು ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆಕೋಪ ತಾಳಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು . ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ 
ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಸಿಂಹ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪದವಿ 
ನೀಡಿದೆ. ” 

“ ನನಗೂ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ” ಎಂದಿತು ಕರಡಿ, “ ಇವು ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿವೆ ಅನ್ನೋದು ತಕ್ಷ 
ಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ . ಆನೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾವೆ, ನನ್ನ ಮೂರು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೂ ಕೊಂದಿದಾವೆ. 
ತೋಳಗಳೇ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಡಿದು ಮರ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗಲೇ 
ಸಂಶಯ ಬಂತು ... ” 

“ ಹೌದು ! ಹಾಗೇ ಆಗಿರಬೇಕು ! ” ಎಂದು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದವು. 
ನೋಡುತ್ತವೆ – ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ! ಎಲ್ಲವೂ ಮೌನವಾದವು. 

“ ಹುಷ್ ! ಮೌನ ! ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತ. 
ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನೂ ದಬ್ಬದಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ” 

ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನರಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದು ಕೇಳಿತು : 

“ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿರೋದು? ಒಳಸಂಚನ್ನೇನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ 
ವಷ್ಟೆ ? ” 

“ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ನೀವು ಹೇಳೊದು! ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. 
ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಂತಹ ಸಂತಸದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಅದು. ನಮಗೆ ಎಂತಹ ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಎಂತಹ ಬುದ್ದಿ 
ವಂತರಾದ ನ್ಯಾಯವಂತರಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರು ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ 
ವಾಗಿದೆ. ” 

“ಓಹ್ , ಹಾಗೂ ! ಹಾಗಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಭೆ ಸೇರ 
ಬಾರದು. ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.” 

ಇದಾದನಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೊಂದೂ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು 
ಯತ್ನಿಸಿದವು. ಹುಲ್ಲು , ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದವು, 
ಯಾರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂಸ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದವನ್ನು ನಿಸ್ಸ 
ಹಾಯಕವಾದವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಿದವು. ರಾಜನ 
ಮುಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೂ ದೋಷಮುಕ್ತರೆಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ತಾವು ಈ ದುಷ್ಯ 
ತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವ - ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೇವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದವು, ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಲು ಯತ್ನಿಸಿದವು. ಮೊಲವನ್ನೊ ಮತ್ತಾವುದೋ ಪುಟ್ಟ 


ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಕೊಂದದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ , ಅವು, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಾಜ 
ನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದವು ಎಂದೂ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ನಡೆಸುತ್ತಿದವು ಎಂದೋ 
ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾವು ಅವನ್ನು ಕೊಂದದ್ದೆಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಿಂಹ ಈ ಸುಳ್ಳು 
ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ತನಗೆ ಇಂತಹ ಅಮೋಘಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇನಾಮು 
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಿತು . 

ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು . ಹೊಲದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ನರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗ ತೊಡ 
ಗಿತು . ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಬೇರೇನೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಯನ್ನೊ ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು 
ಆಸೆ. ಅದು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿತು : 
- “ಮಹಾಪ್ರಭು! ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹೊಲದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು 
ವಿರಾ ? ನನಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆಉಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅವನ್ನು 
ಅವುಗಳ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ.” 

“ ಏನು ಕೋಳಿಗಳು ಅಂದೆಯಾ ? ” ಸಿಂಹ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿತು . “ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿ 
ಯವರೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ . ಕೋಳಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು , ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. 
ಅದು ಸರಿ, ಯಾರು ಈ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿರೋದು? ” 
- “ಪೋಲ್‌ಕ್ಯಾಟ್* ಗಳೂ ಇಲಿಗಳೂ , ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿ , ಅವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನೂ ಕೋಳಿ 
ಮರಿಗಳನ್ನೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಂಜ ದೂರಿತು. 
ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿತು . ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು 
ತಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಡುತ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಅದು 
ಹೇಳಿತು . ” 
- ಸಿಂಹ ನರಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿತು . ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಪಾಲಕನ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿತು . 

ನರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಿತು . ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಲೇ ತನ್ನ 
ಸುಫರ್ದಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೋಳಿ 


* ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾದ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದು 
ಪ್ರಾಣಿ. - ಸಂ . 


ಹಂಜರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡ ತೊಡಗಿತು . ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಒಂದೆರಡು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು 
ಕದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು . 

ಒಂದು ದಿನ ಈ ಕೋಳಿಗಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಹಂಜರದ ಬಳಿಯೇ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದ. 
ನರಿ ಬಂದು ಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅದರ ಬಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಜೋರು ಏಟು ಕೊಟ್ಟನೆಂದರೆ ನರಿ ಸತ್ತೇ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು . ಆಮೇಲೆ ಅವನು 
ಅದರ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬೇಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಿ ಮಲಗಲು 
ಹೋದ. 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನರಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಅದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಎಳೆದು 
ಹರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೋವಾದರೂ ಸರಿಯೆ ಎಂದು ತನ್ನ 
ಬಾಲಕ್ಕೇ ಹಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತು. ಬಿಡುಗಡೆ 
ಹೊಂದಿದ ನರಿ ಓಟ ಕಿತ್ತಿತು. 

“ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ? ” ಎಂದದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ತೊಡಗಿತು. “ ಇತ 
ರರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು? ಅವರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೊಲ್ಲ. 
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೆ . ಆದರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ . ನನಗೆ ಸಿಂಹದ್ದೇ ಯೋಚನೆ. ನನ್ನ 
ಬಾಲದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ! ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ! 
ಆ ರೈತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ! ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ? ಬಾಲ 
ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೋ ಜೀವನವನ್ನಂತೂ ಸಾಗಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಮೊಲದ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 
ಗಾಯ ಮಾಯುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರಾಯಿತು. ” 

ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಲದ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು. 

“ಮೊಲ, ಮೊಲ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ನಿನಗೂ 
ಎಂದಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ” 

“ ಇಲ್ಲಪ್ಪ . ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ಜಾಗ ಸಾಲದು.” 

“ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀನು ? ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆ ಮೊದಲು . ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ 
ಅಂದುಕೊಂಡಿದೀಯ ? ನಾನು ಹೊಲದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ , ಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ , ರಾಜನ 
ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೀನಿ. ” 

ಮೊಲ ಹೆದರಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ನರಿ ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ಮೊಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ 
ಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತಾನೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿತು . ಮೊಲ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನರಿಗೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ. 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮೊಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತರಲು ಹೋಯಿತು. ನರಿಗೆ 
ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು . ಅದು ಒಂದು ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 
ತಿಂದು ಹಾಕಿತು . 

ಮೊಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿತು . ನೋಡುತ್ತೆ - ಒಂದು ಮರಿ ಇಲ್ಲ ! 

“ಪೂಜ್ಯರೇ , ನನ್ನ ಒಂದು ಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ? ” ಅದು ನರಿಯನ್ನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ 
ಕೇಳಿತು . 

“ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಕೇಳೀಯ ನಿನ್ನ ಮರಿಗಳ ವಿಷಯ ? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ! ನಾನೇನು 
ನಿನ್ನ ಮರಿಗಳ ದಾದಿಯೇ ? ” ನರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳಿತು . “ ನಿನಗೆ ನೂರು ಮರಿಗಳಿರಬಹುದು . 
ನಾನೇನು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತ ಕೂತಿರಬೇಕೆ? ನಿನಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ 
ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು . ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜನ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು 
ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿ. ” 

ಮೋಲ ಗುಡಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಹೋಯಿತು, ಅತ್ತಿತು. ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ತರಲು ಹೋಯಿತು . 
ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ನೋಡುತ್ತೆ – ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊಲ ಒಂದು ಮಾತೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. 
ಉಳಿದಿದ್ದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತ 
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು . 

ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ – ಅದರ ನೆರೆಮನೆಯದು - ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು . 
ಕೇಳಿತು : 

“ ಯಾಕೆ ಅಳುತಿದೀಯ , ತಮ್ಮ ? ” 

“ ಅಳದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ? ನರಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ ನನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 
ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತೂ ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 
ಅಂತ ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ . ” 

“ ನೀನೇ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ದೂರುಕೊಡಬಾರದು ? ” 

“ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ನಮ್ಮಂಥವರು ಎಷ್ಟು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಂದೇ . 
ಅದು ರಾಜನವರೆಗೂ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ . 
ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತೂ ಹೇಳೊಲ್ಲ. ” 

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮೊಲ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಮೊದಲ ಮೊಲ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿ 
ರುಗಿತು . ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತೆ - ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು - ಒಂದು ಮರಿಯ 
ಇಲ್ಲ ! ನರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲೂ ಹೆದರಿ ಅದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿಕುಳಿತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 
ಅಳ ತೊಡಗಿತು . ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತೋಳ ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿತು . ಮೊಲವನ್ನು ಕಂಡು 
“ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದೀಯ ? ” ಅಂತ ಕೇಳಿತು . 

“ ಅಳದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನರಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕು ನನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು 
ಹಾಕಿದೆ. ನನಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಭಯ . ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನೂ ತಿಂದು ಹಾಕಿ 
ಬಿಡುತ್ತೆ . ” 

“ ಅಳಬೇಡ, ಮೊಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ.” 
ಅವು ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದವು. ತೋಳ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು : 
“ ಯಾರದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು? ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿ 
ರಲು ಬಿಡಿ ! ” 

“ ನಾನು ನರಿ , ಹೊಲಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ . ಯಾರದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವ 
ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು? ” 

“ಓಹ್ , ನೀನಾ, ನರಿ ! ” ತೊಳ ಹೇಳುತ್ತೆ . ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಬಡಪಾಯಿ 
ಮೊಲಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ! ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಾ !” 
- “ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕೋಕೆ ಬರಬೇಡ, ತೋಳ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನೀನು 
ನೋಡಿಕೋ ಹೋಗು” ನರಿ ಹೇಳಿತು . 

ನರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ 
ತೋಳ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನರಿಯ ಮೇಲೆ ದೂರುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಿಂಹ ತಕ್ಷಣವೇ ನರಿಯನ್ನು 
ಕರೆತರುವಂತೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ನರಿ ಕಂಡದ್ದೇ ತಡ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತ 
ಕೇಳಿತು : 

“ ಏನು ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಂದಲೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ? ” 
ನರಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಹೇಳಿತು : 
“ಮಹಾಪ್ರಭು ! ನನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ! ” 
"ಹೇಳು, ಏನದು ನಿನ್ನ ಮಾತು .” 

“ಮಹಾಪ್ರಭು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು , ತೋಳಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೋ 
ಹೇಳಿದೆ, ಅಂತ . ನಿಜ ಹೇಳೊದಾದರೆ , ತೋಳನೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ , ನಾನಲ್ಲ , ತೋಳನೇ ಮೊಲದ 
ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿರೋದು. ನಾನು ಮೊಲದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತೋಳ ನನ್ನ ಬಾಲ 
ವನ್ನೂ ಕಡಿದು ಹಾಕಿತು . ನೋಡಿ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀವೇ , ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ 
ಅಂತ. ನಾನು ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ನರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಬಾಳೊದಾದರೂ ಹೇಗೆ, 
ಹೇಳಿ, ಮಹಾಪ್ರಭು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋಳ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ತಪ್ಪ ಹೊರಿಸ್ತಿದೆ, 
ನೋಡಿದಿರಾ ! ” 

ಸಿಂಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ , ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿತು : 

“ ಸರಿ , ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ಅನ್ನು , ಆದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ 
ನಾಗಿರಲಾರೆ . ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರು. ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 
ನಾಗಿರು . ತೋಳನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ” 

ಅದು ತೋಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ಚಿಂತಿಸ ತೊಡಗಿತು . ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು 
ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ . ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದಾರೆ , ಅನಿ 
ಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಲು ಅರ್ಹರು, ಆದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಬಗೆಗೆ ಯೋಚನೆ 
ಮಾಡಬೇಕು. ನರಿಯೇನೋ ಕುತಂತ್ರಿಯೇ ಸರಿ . ಆದರೆ ಅದರ ಕುತಂತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವೇ ತನ್ನನ್ನು 
ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ? ಇನ್ನು ತೋಳ? ನಿಜ, 
ಅದೇನೋ ಕಡಿದು ಮರ ಬೀಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಯಿತು . ಆದರೆ ಅದೇನೂ ಅಂತಹ ಮಹಾ 
ಕೆಲಸವಲ್ಲ - ಯಾವ ಮರ್ಖನೂ ಕಡಿಯಬಲ್ಲ . ತೋಳನಿಗೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿ 
ಸುತ್ತೆ . ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ತೋಳರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು . ಸಿಂಹ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ತೋಳ 
ನನ್ನು ತನ್ನ ಪಂಜಾದಿಂದ. ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೊಂದಿತು . 

ಈ ವಿಷಯ ಇತರ ತೋಳಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಿತು . ಪ್ರತೀಕಾ 
ರಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸಿದವು. ತಮ್ಮ ಸೋದರನ ಸಾವಿಗಾಗಿ ನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಹಕ್ಕೂ 
ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ದವೊಂದಷ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು . ಅವು 
ಹಿಂಡುಗೂಡಿ ನರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು, ದೊಡ್ಡವು ಚಿಕ್ಕವು ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ 
ನರಿಗಳನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡ ತೊಡಗಿದವು. 

ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೇನೋ . ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳನ್ನೂ 
ಕುರಿಗಳನ್ನೂ ಕರುಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರ 
ನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು . ಸಿಂಹವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೋನಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ತೋಳಗಳನ್ನು 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಳಿಸಿದರು . ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂಜಿದವೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಡೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು 
ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವು. 

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಶಿಸ್ತು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ 
ಮತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳ ತೊಡಗಿದರು .