ಮಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ ಅನ್ನು ಜಜಂತರ್ ಮಮಂತರ್  ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.